Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de voorwaarden Kraamzorg van Bo Geboortezorg.

 

Aanvulling op de Algemene Voorwaarden specifiek voor PKZ Kraamzorg

 

Voor of tijdens de intake biedt de kraamzorgaanbieder de cliënte schriftelijke informatie aan over tenminste de volgende punten:

 • a. de verantwoordelijkheidsverdeling tussen kraamverzorgende en verloskundige;
 • b. sleutelbeheer;
 • c. welke voorzieningen de cliënte moet treffen om de kraamverzorgende in staat te stellen veilig te werken conform de regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden en hygiëne, waarbij de cliënte wordt geacht voorwaarden te scheppen voor een goede werkhouding van de kraamverzorgende door het kraambed, badje en aankleedtafel op voorgeschreven werkhoogte te brengen en
  de kraamverzorgende in de gelegenheid te stellen om op veilig schoeisel de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
 • d. het gebruik van de auto van de cliënte en/of partner door de kraamverzorgende;
 • e. het parkeerbeleid;
 • f. het privacy beleid;
 • g. het medicatiebeleid;
 • h. de informatieplicht aan cliënte over inzet van kraamverzorgenden in opleiding;
 • i. de annuleringskostenregeling (zie artikel 6 lid 3 onder h).
 • j. de consequenties van de Arbeidstijdenwet en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de inzet van kraamverzorgenden (zie website PKZ)
 • k. schaderegeling: de regeling voor vergoeding van schade aan zaken of personen, veroorzaakt door de medewerker van de kraamzorgaanbieder.

 

Zorgaanbieder hanteert de volgende schaderegeling:

 • Schade veroorzaakt door een kraamzorgverlener dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken na beëindigen van de kraamtijd, schriftelijk of via e-mail door cliënte bij PKZ te worden gemeld. De schademelding wordt na binnenkomst bij PKZ, binnen twee werkdagen, overgedragen aan de schadeverzekeraar van het bureau. Het is van belang dat cliënte bij schade aan zaken altijd een aankoopbon kan overleggen. PKZ volgt in geval van uitkering, te allen tijde, de uitspraak van de schade-expert van de verzekeraar. Het eigen risico bij schade bedraagt voor de klant 45 euro per gebeurtenis.
 • Elektrische kussentjes of dekentjes, elektrische kruiken, gel-, water-, of kersenpittenzakken mogen niet worden gebruikt.
 • PKZ draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van hulpmiddelen en andere materialen, voor zover niet op advies van PKZ aangeschaft.
 • Het is de kraamverzorgende niet toegestaan zorgtaken uit te voeren ten behoeve van kinderen die niet tot het kraamgezin behoren.
 • In bepaalde situaties kiest de klant er zelf voor om een huissleutel aan de kraamzorgverlener in bruikleen te geven. De klant is hiervoor te allen tijde verantwoordelijk. Bij verlies van de huissleutel of schade als gevolg van het in bruikleen geven van de sleutel, kan de klant PKZ of haar kraamzorgverlener niet aansprakelijk stellen.
 • De in het intakegesprek gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.